Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi - rok 2019

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


Ogłoszenie nr 581033-N-2019 z dnia 2019-08-02

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie tłumaczeń tekstów z języka polskiego na języki (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski) oraz weryfikację i korektę wszystkich przetłumaczonych tekstów przez native speakera na potrzeby projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


Ogłoszenie nr 581033-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język francuski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język niemiecki

 

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język angielski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język hiszpański

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język rosyjski

Informacja z otwarcia ofert 14.08.2019

 

Odpowiedź na pytanie - 09.08.2019

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenia - załączniki nr 2, 3, 4

Grupa kapitałowa - załącznik nr 5

Umowa tłumaczenia - załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7

Wykaz zamówień - załącznik nr 8

Wykaz osób - załącznik nr 9 z dn. 09.08.2019

Wykaz osób do kryterium doświadczenie - załącznik nr 10 z dn. 09.08.2019

Próbki trzech tekstów w języku polskim do oceny - załącznik nr 11

 

UWAGA: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, bez wezwania. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Data ogłoszenia:
02-08-2019
Data wprowadzenia:  02-08-2019


Wprowadził Gmyrek Iwona 2019-08-02
Aktualizujący Gmyrek Iwona 2019-09-12
Zatwierdzający Gmyrek Iwona 2019-09-12
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-12
Wersja standardowa