Kanał Wyżej
Ogłoszenie nr 581033-N-2019 z dnia 2019-08-02

Treść
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie tłumaczeń tekstów z języka polskiego na języki (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski) oraz weryfikację i korektę wszystkich przetłumaczonych tekstów przez native speakera na potrzeby projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ogłoszenie nr 581033-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.


Załączniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język francuski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język niemiecki
 
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język angielski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język hiszpański
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części obejmującej język rosyjski
Informacja z otwarcia ofert 14.08.2019
 
Odpowiedź na pytanie - 09.08.2019
 
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenia - załączniki nr 2, 3, 4
Grupa kapitałowa - załącznik nr 5
Umowa tłumaczenia - załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7
Wykaz zamówień - załącznik nr 8
Wykaz osób - załącznik nr 9 z dn. 09.08.2019
Wykaz osób do kryterium doświadczenie - załącznik nr 10 z dn. 09.08.2019
Próbki trzech tekstów w języku polskim do oceny - załącznik nr 11
 
UWAGA: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, bez wezwania. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 


Data ogłoszenia
2019-08-02

Data wprowadzenia:  02-08-2019

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia o przetargach z 2019 r.

Wersja standardowa