Stołeczne Biuro Turystyki
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SBT > Menu Podmiotowe > Status prawny > Uchwała Nr XXXIV/1026/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXXIV/1026/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r.

  Drukuj
 

UCHWAŁA  Nr XXXIV/1026/2008

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej m. st. Warszawy „Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej” i zmiany jej statutu

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2] ) Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się nazwę jednostki budżetowej m. st. Warszawy „Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej” na „Stołeczne Biuro Turystyki”.

 § 2. Zmienia się statut jednostki budżetowej m. st. Warszawy, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do uchwały nr XXIX/395/2000 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 grudnia 2000 roku, zmieniony uchwałą nr XXVII/523/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 88, poz. 2177) i uchwałą nr LXXXI/2594/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 217, poz. 8206) poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 4. Uchwała wymaga ogłoszenia:

1)      w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

2)      na tablicach ogłoszeń Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej,

3)      na stronie internetowej Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

        Przewodnicząca

          Rady m.st. Warszawy

 

 

Ewa Malinowska – Grupińska

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560.

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/igmyrek 20-06-2008
Aktualizujący bzmw/igmyrek 20-06-2008
Zatwierdzający bzmw/btekieli 20-06-2008
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-06-2008
Liczba odwiedzin: 3580
Rejestr zmian