Kanał Wyżej
Statut Stołecznego Biura Turystyki

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/1026/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej
m. st. Warszawy „Stołeczne Biuro Informacji
i Promocji Turystycznej” i zmiany jej statutu
 

STATUT
STOŁECZNEGO BIURA TURYSTYKI
 
§ 1
 Stołeczne Biuro Turystyki, zwane dalej „Biurem” jest jednostką budżetową m.st. Warszawy działającą na podstawie:
1)         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2)         ustawy z dnia 15 marca 2002 r. - o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),
3)         ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4)         innych przepisów prawa,
5)         niniejszego statutu.
§ 2
1.          Siedzibą Biura jest Warszawa.
2.          Biuro prowadzi działalność na terenie Warszawy oraz w kraju i za granicą.
3.          Biuro jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
4.          W kontaktach zagranicznych Biuro może używać nazwę anglojęzyczną „Warsaw Tourist Office”, z tym, że oznaczenie Biura powinno być użyte w języku polskim i uzupełnione o określenie nazwy anglojęzycznej.
 

§ 3
 
1.   Przedmiotem działalności Biura jest w szczególności:
1)      wdrażanie strategii rozwoju turystyki i strategii promocji turystyki m.st. Warszawy w kraju i za granicą,
2)      prowadzenie kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej m.st. Warszawy przy zastosowaniu rozmaitych form i środków,
3)      realizacja zadań z zakresu promocji m.st. Warszawy w zakresie turystyki biznesowej i kongresowej,
4)      udział i współudział w promocji m.st. Warszawy na krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, m.in. poprzez uczestnictwo w targach usług turystycznych oraz imprezach promujących Warszawę w kraju i za granicą,
5)      organizowanie i obsługa imprez studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne celem promocji m.st. Warszawy,
6)      działalność wydawnicza obejmująca informację i promocję turystyki m.st. Warszawy oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
7)      współpraca  z podmiotami publicznymi i prywatnymi  na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, zgodnie ze strategią rozwoju turystyki i strategią promocji turystyki, w tym opracowywanie i wdrażanie produktów turystycznych,
2. Biuro na bieżąco informuje Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań z zakresu swojej działalności.
3. Biuro na bieżąco uzgadnia swoje działania z komórką organizacyjną Urzędu        m.st. Warszawy mającą w zakresie swojej działalności promocję m.st. Warszawy.
§ 4
1.          Nadzór nad działalnością Biura sprawują organy m.st. Warszawy w granicach swoich kompetencji.
2.          Działalnością Biura kieruje Dyrektor Biura przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.
3.          Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
4.          Prezydent m.st. Warszawy lub upoważniona przez niego osoba dokonuje wobec Dyrektora Biura wszelkich innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 5
Dyrektor Biura odpowiada za działalność Biura, a w szczególności:
1)         zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Biura i kieruje jego działalnością,
2)         reprezentuje Biuro wobec osób trzecich,
3)         odpowiada za realizację i wykonanie budżetu,
4)         składa w imieniu m.st. Warszawy oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem
w granicach pełnomocnictwa ustalonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
§ 6
Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§ 7
1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Biura.
§ 8
Biuro odpowiada za należyte zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie mienia m.st. Warszawy przekazanego do jego użytkowania.
§ 9
Biuro prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
§ 10
Zmian  statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut Stołecznego Biura Turystyki
Uchwała Nr XXXIV/1026/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r.

Wersja standardowa