Stołeczne Biuro Turystyki
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SBT > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut Stołecznego Biura Turystyki

Statut Stołecznego Biura Turystyki

  Drukuj
 

Załącznik

do uchwały Nr XXXIV/1026/2008

Rady m.st. Warszawy

z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej

m. st. Warszawy „Stołeczne Biuro Informacji

i Promocji Turystycznej” i zmiany jej statutu

 

STATUT

STOŁECZNEGO BIURA TURYSTYKI

 

§ 1

 Stołeczne Biuro Turystyki, zwane dalej „Biurem” jest jednostką budżetową m.st. Warszawy działającą na podstawie:

1)         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)         ustawy z dnia 15 marca 2002 r. - o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),

3)         ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4)         innych przepisów prawa,

5)         niniejszego statutu.

§ 2

1.          Siedzibą Biura jest Warszawa.

2.          Biuro prowadzi działalność na terenie Warszawy oraz w kraju i za granicą.

3.          Biuro jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

4.          W kontaktach zagranicznych Biuro może używać nazwę anglojęzyczną „Warsaw Tourist Office”, z tym, że oznaczenie Biura powinno być użyte w języku polskim i uzupełnione o określenie nazwy anglojęzycznej.

 

§ 3

 

1.   Przedmiotem działalności Biura jest w szczególności:

1)      wdrażanie strategii rozwoju turystyki i strategii promocji turystyki m.st. Warszawy w kraju i za granicą,

2)      prowadzenie kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej m.st. Warszawy przy zastosowaniu rozmaitych form i środków,

3)      realizacja zadań z zakresu promocji m.st. Warszawy w zakresie turystyki biznesowej i kongresowej,

4)      udział i współudział w promocji m.st. Warszawy na krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, m.in. poprzez uczestnictwo w targach usług turystycznych oraz imprezach promujących Warszawę w kraju i za granicą,

5)      organizowanie i obsługa imprez studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne celem promocji m.st. Warszawy,

6)      działalność wydawnicza obejmująca informację i promocję turystyki m.st. Warszawy oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

7)      współpraca  z podmiotami publicznymi i prywatnymi  na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, zgodnie ze strategią rozwoju turystyki i strategią promocji turystyki, w tym opracowywanie i wdrażanie produktów turystycznych,

2. Biuro na bieżąco informuje Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań z zakresu swojej działalności.

3. Biuro na bieżąco uzgadnia swoje działania z komórką organizacyjną Urzędu        m.st. Warszawy mającą w zakresie swojej działalności promocję m.st. Warszawy.

§ 4

1.          Nadzór nad działalnością Biura sprawują organy m.st. Warszawy w granicach swoich kompetencji.

2.          Działalnością Biura kieruje Dyrektor Biura przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.

3.          Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

4.          Prezydent m.st. Warszawy lub upoważniona przez niego osoba dokonuje wobec Dyrektora Biura wszelkich innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 5

Dyrektor Biura odpowiada za działalność Biura, a w szczególności:

1)         zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Biura i kieruje jego działalnością,

2)         reprezentuje Biuro wobec osób trzecich,

3)         odpowiada za realizację i wykonanie budżetu,

4)         składa w imieniu m.st. Warszawy oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem
w granicach pełnomocnictwa ustalonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 7

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Biura.

§ 8

Biuro odpowiada za należyte zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie mienia m.st. Warszawy przekazanego do jego użytkowania.

§ 9

Biuro prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 10

Zmian  statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 
 
Wprowadził BZMW/igmyrek 20-06-2008
Aktualizujący bzmw/igmyrek 20-06-2008
Zatwierdzający bzmw/btekieli 20-06-2008
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-06-2008
Liczba odwiedzin: 16347